Mým cílem je najít společnou cestu, protože Vaše sny jsou mé sny.
Příprava podkladů
V této fázi se snažím pochopit a vytvořit si představu. Sbírám informace o místu stavby, jeho historii, územně plánovací dokumentaci a případných regulativů. Následně naslouchám přáním, představám a finančním možnostem. Pokud je třeba, provedu zaměření stávajícího objektu. Na základě těchto aspektů specifikuji rozsah a obsah předprojektové přípravy (studie), nastíním obsah projektových prací a zpracuji cenovou nabídku s předpokládaným termínem dokončení.

Architektonická studie
Zásadním bodem každé předprojekční přípravy je kvalitní studie. Studie totiž vytváří ucelenou představu o tom, jak stavba bude vypadat, fungovat, jakým způsobem bude osluněna a osazena do stávajícího terénu nebo jakým způsobem bude zapadat do stávající zástavby. Součástí studie je také materiálové a prostorové řešení.

Leckdy bývá architektonická studie podceňována a někdy chybí úplně. S ohledem na rostoucí ceny nejen materiálů ale i prací si troufám říct, že architektonická studie šetří celkové náklady na výstavbu. Pokud si stavebník není jistý tím, co staví, často dochází v průběhu výstavby ke změnám, které mohou zasáhnout do celkové statiky objektu a ostatních profesí. V tomto případě vždy dochází k prodražování výstavby.
Velmi často zpracovávám i prováděcí studie pro realizaci interiéru, kde jsou podrobně vybrány veškeré materiály, zařizovací předměty jako sprchové nebo kuchyňské baterie se zakreslením osazení. Podrobnost a rozsah těchto prací může být individuální a odvíjí se z praxe na základě požadavků investora nebo firmy, která bude interiér realizovat.

Projekty pro stavební povolení
Na základě předprojektové přípravy (zaměření, studie) zpracovávám cenovou nabídku na projekt pro stavební povolení. Úzce spolupracuji se specialisty na zdravotechniku, elektroinstalace, požární bezpečnost, statiku, technické zařízení budov a energetiku, kteří se spolupodílí na projektu pro stavební povolení. Součástí ceny bývá tzv. inženýrská činnost, která obsahuje vyřízení souhlasů dotčených orgánů státní správy, vyřízení koordinovaného stanoviska, vlastníků sítí technické infrastruktury a následně samotného stavebního povolení nebo ohlášení stavby.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram